Badanie wsi

Pracownia Badani Wsi i Społeczności Lokalnych
Fundacja NA DOBRE, jako kontynuatorka działań nieformalnej grupy aktywnych uczestników kultury, od samego początku koncentrowała swoje działania na obszarach wiejskich. W kolejnych projektach łączyliśmy nasze zainteresowanie aranżowaniem sytuacji twórczych z inspirowaniem uczestników naszych działań do wypowiadania własnego zdania w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania całych społeczności. Staraliśmy się wspierać i animować dyskusje, a czasami nawet spory, których celem miało być ukształtowanie się ładu, który wynikałby z zaangażowania i emocji ludzi bezpośrednio zainteresowanych danym problemem, a nie odgórnie narzuconym, bezrefleksyjnym działaniem.
Było więc dla nas oczywiste, że jednym z celów dla których powołana zostaje Fundacja, jest prowadzenie systematycznej refleksji nad procesami przez nas obserwowanymi, a czasami również inicjowanymi. Po kolejnych latach pracy, dochodzimy do momentu, w którym chcemy naszą refleksję nad tymi działaniami ująć w pewne badawcze ramy, a także zachęcić wszystkich do włączania się w prowadzone przez nas prace oraz korzystanie z ich efektów. Przyświeca nam przy tym idea dobra wspólnego, które naszym zdaniem opierać się musi na rzetelnym opisie i analizie poszczególnych sytuacji.
Prowadzone przez nas prace badawcze mają charakter multidyscyplinarny, jednak w zdecydowanej większości można zakwalifikować je do leżącego na pograniczu humanistyki i nauk społecznych nurtu badań kultury o mocno antropologicznym zabarwieniu. Staramy się wzbogacać to podejście o elementy refleksji ekonomicznej, geograficznej czy też wywodzącej się z takich dziedzin jak nauki o bezpieczeństwie.
Ze względu na charakter i umiejscowienie naszych działań animacyjnych, w oczywisty sposób refleksja nasza dotyczy procesów i sytuacji mających miejsce na wsi. To właśnie zderzenie miejskiego i wiejskiego świata, dynamika działań w niewielkich społecznościach jest istotnym czynnikiem kształtującym nasze zainteresowania badawcze. Dlatego też „wieś” i „społeczności lokalne” znajdują się w nazwie naszej pracowni. Dodać należy, że jest to twór nieformalny, bez specjalnej organizacji i struktury. To, co porządkuje nasze aktualne działania to cztery przedsięwzięcia, które obecnie nas zajmują najmocniej, a wynikają z potrzeb czy też kontekstu w jakim się znaleźliśmy.
Obecnie Pracownia badania wsi i społeczności lokalnych realizuje projekty:
 • „W przyrodzie nic nie ginie. Energia społeczna na obszarach klęsk żywiołowych” – Badanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
 • „Praktyki współpracy – praktyki tolerancji” – Projekt praktyk studenckich w szkole podstawowej we wsi Nadma.
 • „Moje – Twoje – Nasze. Przestrzeń publiczna wsi” – badanie przestrzeni publicznej, prywatnej i półprywatnej na wsi, w kontekście działań wspólnych i kontaktów między mieszkańcami.
 • „Rodzina człowiecza. Metody badania wsi” – seminarium metodologiczne i cykl warsztatów koncepcyjnych w ramach których poszukujemy inspiracji i odpowiednich technik do opisu rzeczywistości społecznej wsi.
Przedsięwzięcia badawcze koordynuje Michał Bargielski

3 thoughts on “Badanie wsi

 1. Conduct webinars with as much as 10 simultaneous active audio system,
  all with the ability to broadcast their respective webcam, their display
  screen, their slide is nice for virtual summits which is rapidly turning into
  the quickest rising pattern in webinar advertising and marketing.

Leave a Comment