Badanie wsi

Pracownia Badani Wsi i Społeczności Lokalnych
Fundacja NA DOBRE, jako kontynuatorka działań nieformalnej grupy aktywnych uczestników kultury, od samego początku koncentrowała swoje działania na obszarach wiejskich. W kolejnych projektach łączyliśmy nasze zainteresowanie aranżowaniem sytuacji twórczych z inspirowaniem uczestników naszych działań do wypowiadania własnego zdania w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania całych społeczności. Staraliśmy się wspierać i animować dyskusje, a czasami nawet spory, których celem miało być ukształtowanie się ładu, który wynikałby z zaangażowania i emocji ludzi bezpośrednio zainteresowanych danym problemem, a nie odgórnie narzuconym, bezrefleksyjnym działaniem.
Było więc dla nas oczywiste, że jednym z celów dla których powołana zostaje Fundacja, jest prowadzenie systematycznej refleksji nad procesami przez nas obserwowanymi, a czasami również inicjowanymi. Po kolejnych latach pracy, dochodzimy do momentu, w którym chcemy naszą refleksję nad tymi działaniami ująć w pewne badawcze ramy, a także zachęcić wszystkich do włączania się w prowadzone przez nas prace oraz korzystanie z ich efektów. Przyświeca nam przy tym idea dobra wspólnego, które naszym zdaniem opierać się musi na rzetelnym opisie i analizie poszczególnych sytuacji.
Prowadzone przez nas prace badawcze mają charakter multidyscyplinarny, jednak w zdecydowanej większości można zakwalifikować je do leżącego na pograniczu humanistyki i nauk społecznych nurtu badań kultury o mocno antropologicznym zabarwieniu. Staramy się wzbogacać to podejście o elementy refleksji ekonomicznej, geograficznej czy też wywodzącej się z takich dziedzin jak nauki o bezpieczeństwie.
Ze względu na charakter i umiejscowienie naszych działań animacyjnych, w oczywisty sposób refleksja nasza dotyczy procesów i sytuacji mających miejsce na wsi. To właśnie zderzenie miejskiego i wiejskiego świata, dynamika działań w niewielkich społecznościach jest istotnym czynnikiem kształtującym nasze zainteresowania badawcze. Dlatego też „wieś” i „społeczności lokalne” znajdują się w nazwie naszej pracowni. Dodać należy, że jest to twór nieformalny, bez specjalnej organizacji i struktury. To, co porządkuje nasze aktualne działania to cztery przedsięwzięcia, które obecnie nas zajmują najmocniej, a wynikają z potrzeb czy też kontekstu w jakim się znaleźliśmy.
Obecnie Pracownia badania wsi i społeczności lokalnych realizuje projekty:
  • „W przyrodzie nic nie ginie. Energia społeczna na obszarach klęsk żywiołowych” – Badanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
  • „Praktyki współpracy – praktyki tolerancji” – Projekt praktyk studenckich w szkole podstawowej we wsi Nadma.
  • „Moje – Twoje – Nasze. Przestrzeń publiczna wsi” – badanie przestrzeni publicznej, prywatnej i półprywatnej na wsi, w kontekście działań wspólnych i kontaktów między mieszkańcami.
  • „Rodzina człowiecza. Metody badania wsi” – seminarium metodologiczne i cykl warsztatów koncepcyjnych w ramach których poszukujemy inspiracji i odpowiednich technik do opisu rzeczywistości społecznej wsi.
Przedsięwzięcia badawcze koordynuje Michał Bargielski

18 thoughts on “Badanie wsi

Leave a Comment