Rekrutacja do projektu: “Przygotujmy się RAZEM! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Jako organizacja partnerska zapraszamy do naszego nowego projektu i kontaktu z FWW, która prowadzi aktualnie rekrutację uczestników.
Projekt ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym” Fundacja Wspomagania Wsi realizuje w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r.
Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Uczestnikami projektu będzie dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa oraz dziesięciu ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych mogli podjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.
Wolontariusze konsultacji powodziowych przejdą cykl pięciu dwudniowych warsztatów. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, zwracane będą również koszty dojazdu.
Aby zostać wolontariuszem konsultacji powodziowych należy wypełnić i przesłać do 30 maja 2014 roku znajdującą się w załączniku oraz na stronach www.witrynawiejska.org.pl i www.fundacjawspomaganiawsi.org.pl  kartę zgłoszenia i deklarację uczestnika projektu .
Przeszkoleni wolontariusze konsultacji powodziowych we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym będą wprowadzać sołtysów i mieszkańców gminy Wilków w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których będą prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi (na trójwymiarowym modelu gminy).
Planujemy przeprowadzenie 10 otwartych warsztatów (w różnych wsiach) oraz 3 otwarte wykłady dla wszystkich mieszkańców. Takie spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Spotkania będą prowadzone pod okiem specjalistów (dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął w marcu działania projektu.
Na podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna. Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i udostępniane na stronach www.witynawiejska.org.pl– i –www.wszechnica.org.pl.
Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami gminy Wilków, wolontariuszami konsultacji powodziowych, oraz wszystkimi zainteresowanymi procesem konsultacji służyć będzie przekierowanie do forum internetowego na stronie Fundacji NA DOBRE www.nadobre.org.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Ewa Żuławnik, koordynator projektu
Fundacja Wspomagania Wsi, ul.Bellottiego1; 01-022 Warszawa, tel.+22 636 25 70-75, fww@fww.org.pl
Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji http://www.ngofund.org.pl/ ), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
Informacje o działalności Fundacji Wspomagania Wsi  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/ .
Fundacja Wspomagania Wsi, ul.Bellottiego1; 01-022 Warszawa, tel.+22 636 25 70-75, fww@fww.org.pl
W latach 2011-2012 Fundacja Wspomagania Wsi zrealizowała projekt ,,Powódź! Razem damy radę!”, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Opis projektu wraz z zebranymi materiałami dotyczącymi edukacji powodziowej http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=3254
wykłady przeprowadzone dla uczestników projektu http://wszechnica.org.pl/?p=11&id_keyword=139
Projekt ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

 

,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

to projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE naterenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r.
Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Uczestnikami projektu będzie dziesięć(ciu) aktywnych obywatelek(i) gminy Wilków oraz dziesięcioro ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni   aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych mogli podjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.
Wolontariusze
we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym będą wprowadzać sołtysów i mieszkańców w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których będą prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi na trójwymiarowym modelu gminy.
Spotkania
edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Będą prowadzone pod okiem specjalistów (w zakresie dialogu społecznego, planowania przestrzennego, hydrologii, zarządzania kryzysowego) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpocznie działania projektu.
Na
podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna.
Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i udostępniane na stronach www.witynawiejska.org.pl i
www.wszechnica.org.pl.
Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami gminy Wilków, wolontariuszami konsultacji powodziowych, oraz wszystkimi zainteresowanymi procesem konsultacji służyć będzie forum internetowe na stronie www.nadobre.org.
Informacje o rekrutacji uczestników (również z całej Polski!) opublikujemy wkrótce.

 

Projekt będzie dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji
(
http://www.ngofund.org.pl/ ), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Przygotujmy się RAZEM!

Ogłoszenie

wyników konkursu grantowego programu Obywatele dla Demokracji znajduje się na stronie: http://www.ngofund.org.pl/projekty-systemowe-ogloszenie-wynikow-i-etapu/#more-2245.

Na liście wniosków zakwalifikowanych do II etapu, w obszarze tematycznym Partycypacja publiczna, pod numerem E1/2144 znajduje sie projekt Fundacji Wspomagania Wsi: “Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”. Partnerem Fundacji Wspomagania Wsi w tym projekcie będzie Fundacja NA DOBRE.

http://www.ngofund.org.pl/o-programie/darczyncy/

 

Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).
Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poza Polską beneficjentami pomocy są: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja,
Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro, co czyni go największym programem dla organizacji pozarządowych spośród wszystkich działających w 15 krajach UE.Operatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.