Mieszkam za wałem – otwarte spotkania konsultacji społecznych w Wilkowie

14. i 15. marca 2015 r. wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi, liderem projektu konsultacji społecznych Przygotujmy się RAZEM! zespół Fundacji NA DOBRE organizował kolejne spotkania z mieszkańcami gminy Wilków. Prezentowaliśmy symulacje możliwego rozwoju sytuacji powodziowej na Powiślu wykorzystując do tego makietę – trójwymiarowy model terenu.


Jednym ze zjawisk pokazywanych na modelu była tzw. “cofka” na Chodelce występująca podczas znacznego przyboru wody w Wiśle. Sprowadza ona niebezpieczeństwo rozlania się wezbranej wody z międzywala Chodelki do miejsca znajdującego się w samym centrum gminy, przy młynie na Szczekarkowie.

Pokazy na modelu towarzyszyły wykładom Małgorzaty Siudak i Romana Koniecznego, specjalistów z Krakowa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poruszali oni tematykę powodziową z punktu widzenia praktycznych sposobów ograniczania strat jakie mogą się pojawiać w razie wystąpienia katastrofalnych zalań zabudowanych i zamieszkanych terenów.

 

Biały słoń skrzyżowany z fortepianem jedzie w trasę

W ramach projektu Przygotujmy się RAZEM! 21 i 22 lutego 2015r odbyły się pierwsze otwarte spotkania z mieszkańcami gminy Wilków na Kępie Choteckiej i w Zagłobie. Dzięki współpracy z Shapes Maker’sami (https://www.facebook.com/shapesmaker?ref=ts&fref=ts) mieliśmy możliwość wykorzystania modelu 3D do symulacji dwóch scenariuszy sytuacji powodziowej.

 

 

Tym samym udało się przejść do kolejnego etapu realizacji naszego strategicznego zamierzenia MAPA. Interesuje nas mapa mentalna terenu Powiśla Lubelskiego i małopolskiego przełomu Wisły jaka funkcjonuje w głowach tuziemców i przybyszy. Wytrwale drążymy (dotychczas raczej frezujemy 🙂 ten temat.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Wilków pt. Mieszkam za wałem. Przygotujmy się RAZEM! – do powodzi.

W ramach działań projektu Przygotujmy się RAZEM! zapraszamy Mieszkańców Gminy Wilków na spotkania w sobotę 21 lutego o godz. 17.00 do Świetlicy w Kępie Choteckiej oraz w niedzielę 22 lutego o godz. 10.00 do Szkoły w Zagłobie.

Porozmawiamy o tym, jak prostymi sposobami można zmniejszyć straty związane z zalaniem w gospodarstwie domowym? Na co mamy wpływ? Czy powódź to tylko nasze zmartwienie? 
UWAGA! Nie będziemy rozmawiać o tym, jak się ratować w czasie powodzi. 

Dodatkowo na trójwymiarowym modelu Gminy Wilków zobaczymy, jak działa przyroda. Dowiemy się, co mogą zrobić ludzie, żeby jeszcze lepiej sobie z nią radzić.Serdecznie zapraszamy,

Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja „Na Dobre”

Odbyły się III Warsztaty dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych

W ramach projektu Przygotujmy się RAZEM! w Wilkowie spotkali sie Wolontariusze Konsultacji powodziowych, organizatorzy z FWW, instruktorzy i przedstawiciel organizacji partnerskiej – Fundacji NA DOBRE. Omawiano kwestie przewidziane programem:
Udział społeczny w procedurach planistycznych (studia gminne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) na terenach zagrożonych powodzią.
18 października 2014 – sobota
  • Planowanie przestrzenne – co to takiego. Kto decyduje, co się planuje
  • Dyrektywa Powodziowa. Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy w zarządzaniu ryzykiem powodziowym
19 października 2014 – niedziela
  • Studium ekofizjograficzne. Udział mieszkańców w procedurach planistycznych
  • Spacer badawczy na terenie Gminy Wilków

 

 

 

Trwa rekrutacja wolontariuszy do projektu: “Przygotujmy się RAZEM! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Na odnowionej nieco stronie Witryny Wiejskiej znajdują się informacje o projekcie Fundacji Wspomagania Wsi, którego partnerem jest Fundacja NA DOBRE. W dalszym ciągu prowadzimy nabór chętnych, którzy wezmą udział w szkoleniach (również wyjazdowych).

http://www.witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/edukacja-powodziowa/item/42737-przygotujmy-sie-razem-spoleczne-konsultacje-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym

Rekrutacja do projektu: “Przygotujmy się RAZEM! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Jako organizacja partnerska zapraszamy do naszego nowego projektu i kontaktu z FWW, która prowadzi aktualnie rekrutację uczestników.
Projekt ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym” Fundacja Wspomagania Wsi realizuje w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r.
Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Uczestnikami projektu będzie dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa oraz dziesięciu ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych mogli podjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.
Wolontariusze konsultacji powodziowych przejdą cykl pięciu dwudniowych warsztatów. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, zwracane będą również koszty dojazdu.
Aby zostać wolontariuszem konsultacji powodziowych należy wypełnić i przesłać do 30 maja 2014 roku znajdującą się w załączniku oraz na stronach www.witrynawiejska.org.pl i www.fundacjawspomaganiawsi.org.pl  kartę zgłoszenia i deklarację uczestnika projektu .
Przeszkoleni wolontariusze konsultacji powodziowych we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym będą wprowadzać sołtysów i mieszkańców gminy Wilków w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których będą prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi (na trójwymiarowym modelu gminy).
Planujemy przeprowadzenie 10 otwartych warsztatów (w różnych wsiach) oraz 3 otwarte wykłady dla wszystkich mieszkańców. Takie spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Spotkania będą prowadzone pod okiem specjalistów (dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął w marcu działania projektu.
Na podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna. Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i udostępniane na stronach www.witynawiejska.org.pl– i –www.wszechnica.org.pl.
Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami gminy Wilków, wolontariuszami konsultacji powodziowych, oraz wszystkimi zainteresowanymi procesem konsultacji służyć będzie przekierowanie do forum internetowego na stronie Fundacji NA DOBRE www.nadobre.org.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Ewa Żuławnik, koordynator projektu
Fundacja Wspomagania Wsi, ul.Bellottiego1; 01-022 Warszawa, tel.+22 636 25 70-75, fww@fww.org.pl
Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji http://www.ngofund.org.pl/ ), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
Informacje o działalności Fundacji Wspomagania Wsi  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/ .
Fundacja Wspomagania Wsi, ul.Bellottiego1; 01-022 Warszawa, tel.+22 636 25 70-75, fww@fww.org.pl
W latach 2011-2012 Fundacja Wspomagania Wsi zrealizowała projekt ,,Powódź! Razem damy radę!”, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Opis projektu wraz z zebranymi materiałami dotyczącymi edukacji powodziowej http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=3254
wykłady przeprowadzone dla uczestników projektu http://wszechnica.org.pl/?p=11&id_keyword=139
Projekt ,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”