Kongres Kultury 2016

KONGRES KULTURY odbywa się własnie 7-9. października 2016, w PKiN, Warszawa.

Bądźmy tam razem. “Zbierzmy się”
http://www.kongreskultury2016.pl/

6952

“Goście” – Projekt towarzyszący Krzysztofa Wodiczki i Fundacji Profile  w podziemiach Metra Świętokrzyska (Kurator: Bożena Czubak).

http://www.fundacjaprofile.pl/index.php?id=377

Na poczatek:

http://www.kongreskultury2016.pl/plan-kongresu/

16:00 -18:00 Konsorcjum Praktyk Postartystycznych

6930

18:30 – 20:30 Kulturalny start-up – jak tworzyć przyjazne środowisko do rozwoju innowacji w kulturze?

Zarząd Fundacji NA DOBRE

20. czerwca 2016 roku na posiedzeniu Rada Fundacji NA DOBRE wybrała Zarząd kolejnej kadencji. Niebawem ujawnimy w KRS nowych członków Zarządu i przedstawimy auaktualnioną strategię działania. Tymczasem przygotowujemy się do pleneru Dobrych Warsztatów 2016 pod hasłem SITOWIE, w pierwszej połowie lipca na Żmijowiskach. Zapraszamy!

dobrewarsztaty.pl

 

Posiedzenie Rady Fundacji NA DOBRE

Zarząd Fundacji NA DOBRE  zaprasza członków Rady Fundacji na posiedzenie, które odbędzie się w piątek 6 czerwca 2014, o g.17:00 w kawiarni Fotka przy Placu Grzybowskim w Warszawie.

Planowany porządek dzienny:
1. Zostanie przedstawione podsumowanie sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2013.
2. Mają być omawiane kwestie personalne organów fundacji.
3. Zostanie przedstawiona aktualna sytuacja finansowa i kwestia realizacji projektów społeczno – artystycznych w roku bieżącym.
W porządku dziennym znajduje się również bardzo istotne głosowanie nad przyjęciem uchwały odnośnie akceptacji/odrzucenia sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2013.
Przez najbliższy tydzień przyjmujemy jeszcze wnioski dotyczące propozycji innych punktów porządku obrad. Po ewentualnym uzupełnieniu podamy go jeszcze raz do publicznej wiadomości.

w imieniu Zarządu Fundacji

Prezes FND
Rafał Szambelan

Zmiany, Zmiany, Zmiany

Po poniedziałkowym posiedzeniu Rady Fundacji, nastał czas na zmiany. Kadencję Przewodniczącego Rady zakończył Andrzej Krystyniak, a jego miejsce zajął Piotr Szambelan.
Zmiany nastąpiły również w Zarządzie. Prezesem pozostał Rafał Szambelan, ale nowymi wiceprezesami zostali współpracujący już z Fundacją: Marta Straszyńska i Michał Golański.

 

Co to jest kontrola zarządcza?

Fundacja NA DOBRE realizuje program DOBRE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnymi oraz zarządzanymi przez nie instytucjami. Poniżej prezentujemy więcej informacji o kontroli zarządczej i innych pojęciach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o finansach publicznych

 
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr  57, poz 1240 z poźn. zm.) wprowadza do systemu finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej. Zastępuje ona dotychczas funkcjonującą w jednostkach sektora finansów publicznych kontrolę finansową.
Ustawa określa zasady kontroli zarządczej oraz koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 1 pkt 12). Tematyce tej poświęcono rozdział 6 ustawy (art. 68-71). Przepisy dotyczące kontroli zarządczej weszły w życie 1 stycznia 2010r.

Ustawodawca określił kontrolę zarządczą, jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,- skuteczność i efektywność działania,- wiarygodność sprawozdań,- ochronę zasobów,- przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania,- zarządzania ryzykiem.

Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenia sprawnego wykonywania zadań i realizowania zakładanych celów, poniesienia strat bądź nadmiernych kosztów lub utracenia szans rozwojowych i innych możliwych korzyści.

Celem zarządzania ryzykiem jest podejmowanie i koordynacja działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń na drodze realizowanych celów.

 

Kontakt w sprawach związanych z Zarządzaniem Ryzykiem
koordynator programu p. Tomasz Ziembiński

W sobotę.

W najbliższą sobotę (18.12) zapraszamy do Remizy w Dobrem. O 16 będziemy wspominać, pokazywać zdjęcia  i opowiadać o sierpniowym wyjeździe. Mamy nadzieję, że będzie to początek ciekawej dyskusji o planach na kolejny rok, w której uczestniczyć będą wszyscy zainteresowani wspólnym działaniem.

 

Tekst: M. Bargielski
Foto: T. Ziembiński

IMPREZA KOOPERATYWNA 2

Czy pamiętacie ubiegłoroczną wizytę u Bajorza? Niedzielny obiad ukoronowany mroźną zupą? Temat muzyczny numer 1? Już w najbliższy weekend podtrzymujemy tradycję DOBREJ zabawy ze światozmieniawczą kooperatywą. Dla przypomnienia: źródło. Tym razem chcemy NA DOBRE wskoczyć w ZIMĘ. Wyskoczmy więc razem do Dąbrówki.