Co to jest kontrola zarządcza?

Fundacja NA DOBRE realizuje program DOBRE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnymi oraz zarządzanymi przez nie instytucjami. Poniżej prezentujemy więcej informacji o kontroli zarządczej i innych pojęciach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o finansach publicznych

 
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr  57, poz 1240 z poźn. zm.) wprowadza do systemu finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej. Zastępuje ona dotychczas funkcjonującą w jednostkach sektora finansów publicznych kontrolę finansową.
Ustawa określa zasady kontroli zarządczej oraz koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 1 pkt 12). Tematyce tej poświęcono rozdział 6 ustawy (art. 68-71). Przepisy dotyczące kontroli zarządczej weszły w życie 1 stycznia 2010r.

Ustawodawca określił kontrolę zarządczą, jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,- skuteczność i efektywność działania,- wiarygodność sprawozdań,- ochronę zasobów,- przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania,- zarządzania ryzykiem.

Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenia sprawnego wykonywania zadań i realizowania zakładanych celów, poniesienia strat bądź nadmiernych kosztów lub utracenia szans rozwojowych i innych możliwych korzyści.

Celem zarządzania ryzykiem jest podejmowanie i koordynacja działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń na drodze realizowanych celów.

 

Kontakt w sprawach związanych z Zarządzaniem Ryzykiem
koordynator programu p. Tomasz Ziembiński

Komentarze:

comments

4 thoughts on “Co to jest kontrola zarządcza?

  1. 2012.00 Uhr, Begegnungsraum Vier Babys, vier Welten: Regisseur Balmès und sein Kamerateam haben Ponijao aus Namibia, Bayarjargal , , Japan, und , USA, der Geburt bis zu ihren ersten Schritten beobachtet und faszinierende Bilder eingefangen.

Leave a Comment